Zarządzenie nr 1

Zarządzenie nr 1/2017
Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
z dnia 02.01.2017


w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku”.


Na podstawie art. 67 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) zarządzam co następuje:


§ 1.

Wprowadzam się nowe brzemiennie §4 Regulaminu Stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku” o treści:
§ 4. otrzymuje nowe brzmienie
Wnoszenie opłat za posiłki

1. Opłaty za posiłki w danym miesiącu dokonywane są przelewem na wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych odpowiednio szkoły i przedszkola.
2. Opłatę wnosi się za każdy miesiąc, do ostatniego dnia miesiąca.
3. W wyjątkowych sytuacjach, w porozumieniu ze szkołą, przedszkolem, istnieje możliwość wniesienia opłaty w późniejszym terminie.
4. Rezygnacja z posiłków może nastąpić po zgłoszeniu tej decyzji na piśmie, której wzór stanowi załącznik nr 2 i 4 na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca, w którym uczeń lub pracownik nie będzie jadł obiadów.
5. Brak opłaty w terminie powyżej 3 miesięcy powoduje skreślenie z listy korzystających ze stołówki.


§ 2.

Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany określone zarządzeniem nr 2/2017 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zobowiązuję do zapoznania z treścią regulaminu sekretarza szkoły.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 02.01.2017


Dyrektor
Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej
w Mielniku
mgr Alicja Sawczuk

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-06-07

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-06-07

Rejestr zmian