Zarządzenie nr 10

Zarządzenie Nr 10/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w  Mielniku

z dnia 01 września 2017 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

    Na podstawie art.10  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z  2016r. poz. 1047 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych  w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.)oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów  z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760) zwanego dalej „rozporządzeniem” zarządzam co następuje:

 §1

 

W Zarządzeniu Nr 1/2011 Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku z dnia 10 stycznia 2011 roku  w sprawie wprowadzania Zasad (polityki) rachunkowości (zmiany: Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora  Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku z dnia 04 stycznia 2016 roku ) wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Nadaje się nowe brzmienie załącznika Nr 5, Nr 6 ,Nr 7 o treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Wprowadza się niżej wymienione załączniki:

                Nr 2 „Protokół przekazania w użytkowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych, nieodpłatnie otrzymanych i darowanych w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku”

                Nr 3 „Protokół przekazania i przejęcia środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych, nieodpłatnie otrzymanych i darowanych pomiędzy osobami materialnie odpowiedzialnymi w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku”

                Nr 4 „Spis inwentarza” (wywieszka)

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej  w Mielniku           

mgr. Damian  Michał Sypek

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-12-05

Rejestr zmian