Zarządzenie nr 12

Zarządzenie Nr 12/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

 z dnia  3 listopada  2017r.

 

w sprawie: przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych.

 

Na podstawie art. 4, 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1984r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz.1047 z późn. zm.), zgodnie z art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz „Instrukcją w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji” (załącznik Nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku z dnia 10 stycznia 2011r.) , zarządzam co następuje:

 §1

 1. Przeprowadzić pełną inwentaryzację składników majątkowych w Zespole Szkół w Mielniku w terminie od 10 listopada 2017r. do 30 listopada 2017r.
 2. Celem pełnej inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych na dzień 29 grudnia 2017r.

 

 §2

Powołuję komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

 1. Przewodniczący komisji – Alina Pleszuk
 2. Członek komisji – Ewa Jankowska
 3. Członek komisji – Ewa Wierzba

 §3

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

 1. Drogą spisu z natury na arkuszach spisowych w terminie
 1. od 10 listopada 2017r. do 30 listopada 2017r:

- środki trwałe;

- pozostałe środki trwałe;

- wartości niematerialne i prawne;

- obce środki trwałe, będące własnością innych jednostek (na odrębnych arkuszach spisowych).

 1. na dzień 29 grudnia 2017 r.

- zapasy materiałów

 1. Drogą spisu z natury w formie protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji na dzień 29 grudnia 2017 r.

- druki ścisłego zarachowania

- aktywa pieniężne w kasie

 1. Drogą potwierdzenia sald i weryfikacji dokumentów na dzień 29 grudnia 2017 r.

- środki pieniężne na rachunkach bankowych

- należności

 §4

Zobowiązuję komisję inwentaryzacyjną do:

 1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
 2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobu postępowania określonych w „Instrukcji w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji” .
 3. Przekazania dokumentacji inwentaryzacyjnej do księgowości Zespołu Szkół w Mielniku w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu tj. do 05 grudnia 2017 roku .

 

Zobowiązuję Księgowość Zespołu Szkół w Mielniku  do :

 1. Dokonania ostatecznej wyceny i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji w terminie do 22 grudnia 2017 roku  .

 §5

 1. Członków komisji inwentaryzacyjnej czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
 2. Komisja ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.

 §6

 

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej i pracownikom księgowości  .

 §7

 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku         

mgr. Damian  Michał Sypek

 

 

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-11-03

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-12-05

Rejestr zmian