Zarządzenie nr 14

Zarządzenie nr 14/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

z dnia 13.11.2017

 

 w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

 

             Na podstawie art. 67 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) zarządzam co następuje:

 

 §1

 

Wprowadza się nowe brzemiennie §16 i § 17 Regulaminu Pracy w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku” o treści:

      §16 otrzymuje nowe brzmienie:

 

 1. Obowiązujący pracownika niepedagogicznego wymiar czasu pracy oblicza się w następujący sposób:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

 1. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli, wystąpią dwa święta inne niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt.
 2. W celu rozliczenia czasu pracy pracownika, przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
 3. Okresem rozliczeniowym obowiązującym w Zespole Szkół w Mielniku jest okres 3 miesięcy.

     §17 otrzymuje nowe brzmienie:

 

 1. Rozkład czasu pracy w zespole szkół, a w szczególności początek i koniec pracy oraz wprowadzanie zmian ustala Dyrektor w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
 2. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy:

na stanowiskach pracowników obsługi:

 • pracownik administracyjny w godzinach 7.30 - 15.30
 • woźny w godz. 6.00 - 14.00
 • sprzątaczki w budynku zespołu szkół w godzinach 7.00 – 15.00 lub 11.00 – 19.00
 • sprzątaczki w budynku hali: w godz. 7.00 - 15.00
 • pracownik obsługi hali w godzinach 14.00 - 22.00
 • woźne w przedszkolu: w godz. 7.00 - 15.00 lub 8.00 - 16.00
 • kucharka, intendent, pomoc kuchenna: w godz. 6.30-14.30
 • pracowników pedagogicznych według obowiązującego planu zajęć i planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły.

 §2

 

Wprowadza się nowe brzmienie załączników do Regulaminu Pracy w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 §3

 

Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany określone zarządzeniem nr 14/2017 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

 §4

  

Zobowiązuję do zapoznania z treścią regulaminu sekretarza szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 13.11.2017

 

                                                                                                                                              

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku       

mgr. Damian  Michał Sypek

 

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-11-13

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-12-05

Rejestr zmian