Zarządzenie nr 7

Zarządzenie nr 7/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

z dnia 25.08.2017

 

 w sprawie:  powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprwkowego w roku szkolnym 2016/2017

 

Na podstawie art. 44m  ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.; poz. 1943, 1954, 1985, 2169 oraz z 2017r.  poz. 60, 949, 1292.) i § 16 ust. 5 rozp. MEN z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( dz. U. z 2017 r. poz. 1534) oraz § 45 ust. 3 Statutu Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku zarządza się, co następuje:

 § 1.

Powołuję komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego z matematyki w nastepującym składzie:

  1. Damian Michał Sypek – przewodniczący, dyrektor szkoły
  2. Jowita Tatarczyk –nauczyciel egzaminujący
  3. Katarzyna Kozłowska – członek, nauczyciel matematyki

 

§ 2.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali nr 19

§ 3.

  1. Zobowiązuję Komisję egzaminacyjna do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.
  2. Do protokołu należy dołączyć pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia .
  3. Protokół należy przekazać do sekretariatu szkoły po zakończonym egzaminie poprawkowym.

§ 4.

Egzamin poprawkowy należy przeprowadzić w formie pisemnej i ustnej .

§ 5.

Ustalona przez Komisję ocena klasyfikacyjna jest oceną ostateczną.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                             

 p.o. Dyrektora

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej  w Mielniku

mgr. Damian  Michał Sypek

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-08-25

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-10-04

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-10-04

Rejestr zmian