Zarządzenie nr 8

Zarządzenie Nr  8/2017

Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

z dnia 01.09. 2017r.

w sprawie: ustalenia  wysokości opłat za korzystanie z dożywiania w stołówce szkolnej przez wychowanków przedszkola, uczniów i pracowników Zespołu Szkół  im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Podstawa prawna: art.67a ust.3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

Zarządzam co następuje:

§ 1.

             Wysokość opłat za dożywianie wynosi:

 1. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum za żywienie w stołówce szkolnej: - stawka 3,40 zł brutto za pełen obiad za jeden dzień nauki szkolnej
 2. Wychowankowie przedszkola za żywienie:
 3. 4,50zł brutto dziennie dla wychowanków przebywających w przedszkolu do 5 godzin dziennie.
 4. 5,50zł brutto dziennie dla wychowanków przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.
 5. Pracownicy pedagogiczni, pracownicy administracji, pozostali pracownicy obsługi 5zł brutto za pełen obiad za jeden dzień nauki szkolnej. Istnieje możliwość zakupu zupy – 1,50 zł brutto lub drugiego dania – 3,50 zł brutto.
 6. Zmianę wysokości opłat za posiłki dyrektor może wprowadzić w każdym czasie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany po przeanalizowaniu kosztów.

§ 2.

 1. Deklaracje dotyczące korzystania z dożywiania składane są na piśmie przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczą.
 2. Złożone deklaracje obowiązują do momentu złożenia pisemnej rezygnacji z korzystania z dożywiania.
 3. Pisemną rezygnację z korzystania z dożywiania należy złożyć na 7(siedem) dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy.

 § 3.

 1.  Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki:

- uczniom, dzieciom z przedszkola i pracownikom pedagogicznym do 15-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący,

- pracownikom niepedagogicznym do 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 1. Opłaty za posiłki uiszcza się na WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W MIELNIKU:

SZKOŁA PODSTAWOWA UL. BRZESKA 132, 17-307 MIELNIK

 87 8071 0006 0015 3575 2000 0010

PRZEDSZKOLE UL. BRZESKA 132, 17-307 MIELNIK

70 8071 0006 0015 6866 2000 0010

 § 4.

 Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej przez ucznia/pracownika, za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji, w przypadku gdy nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż    w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnacji do godz.14.00.

 1. Nieobecność można zgłaszać pisemnie lub telefonicznie pod nr 85 65 77 025.
 2. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i ilości dni nieobecności.
 3. Zwrot opłat, o których mowa w ust.1, 3 następuje na koniec miesiąca, w którym przypadały nieobecności, w formie odpisu z należności za żywienie:

- od uczniów, dzieci z przedszkola i pracowników pedagogicznych w następnym miesiącu,

- od pracowników niepedagogicznych w miesiącu za który naliczone zostały należności.

 1. Obowiązek zgłaszania nieobecności uczniów uczestniczących w wycieczce szkolnej lub innym zorganizowanym przez szkołę wyjeździe, spoczywa na wychowawcy klasy lub na organizatorze wycieczki/imprezy szkolnej

 § 5.

 Traci moc Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 31.08.2016 r.

 § 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

 

  Dyrektor

  Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku   

  mgr. Damian  Michał Sypek

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Magdalena Kadej

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Wioletta Magdalena Kadej

Data modyfikacji: 2017-10-04

Opublikował: Wioletta Magdalena Kadej

Data publikacji: 2017-10-04

Rejestr zmian